Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
126 postów 199 komentarzy

O naprawie Rzeczpospolitej. Wstęp

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Słowianie byli od swego zarania uznawani przez rządzące elity, czy to dawno przebrzmiałych imperiów, czy też współczesnych mocarstw, za potencjalną ale nieświadomą swej mocy potęgę.

Słowianie byli od swego zarania uznawani przez rządzące elity, czy to dawno przebrzmiałych imperiów, czy też współczesnych mocarstw, za potencjalną ale nieświadomą swej mocy potęgę.

I nie chodzi tu tylko o zwykły potencjał ludzki czy też materialny tych narodów, co o odrębny system wartości, jednoznacznie kontrastujący z zasadami, dominującego już od stuleci, lichwiarskiego systemu społecznego.

Całe pokolenia lichwiarzy i złodziei robiły wszystko, aby ten duch słowiański w narodach nie uległ przebudzeniu. Powoli jednak, w miarę tego, jak coraz bardziej widoczne jest to, w jakim ślepym zaułku znalazły się rządzące elity lichwiarzy, ten duch słowiańskości budzi się do życia i widmo odrodzenia słowiańskich zasad społecznych zaczyna znowu krążyć nad światem.

Najwyższa więc pora ku temu, aby Słowianie przypomnieli sobie o swoich własnych korzeniach i wyartykułowali otwarcie swój punkt widzenia, swoje cele i swoje dążenia.

Historia społeczeństw jest historią walki poszczególnych jednostek, jak i grup społecznych, czy też narodów, o prawo do życia w wolności.

Wolni i niewolnicy, ciemiężyciele i uciemiężeni prowadzą od tysiącleci nieustanną walkę o przeforsowanie własnych interesów.

W przebiegu dziejów pojawiały się i przemijały systemy społeczne o mniej lub bardziej rozwiniętych hierarchiach.

Wprawdzie współcześnie te podziały nie są tak wyraziste ale i teraz występuje podział na grupę społeczną dysponującą środkami finansowymi czyli lichwiarzami oraz resztą społeczeństwa zdaną na kredyty i zmuszoną do ich spłaty na niewolniczych warunkach. Dotyczy to oczywiście nie tylko jednostek, ale w równie dotkliwy sposób, również poszczególnych państw.

Cały rozwój ostatnich stuleci polegał na nieustannej walce tych przeciwieństw, przy czym nowoczesne lichwiarstwo zastąpiło otwarty kapitalistyczny ucisk przez bardziej wyrafinowane i podstępne metody zniewalania społeczeństwa.

Globalizacja gospodarki światowej i pogłębiająca się dysproporcja między coraz bogatszą i coraz mniej liczną grupa posiadaczy, a coraz biedniejszą i coraz bardziej zależną od kredytów resztą społeczeństwa, uwidoczniła to jeszcze bardziej.

Dawne zasady ekonomiczne, w których rynek decydował o sukcesie i w których kapitalistyczne zasady funkcjonowania gospodarki dawały szanse awansu społecznego najzdolniejszymi i najwytrwalszym, przestały obecnie funkcjonować.

O bogactwie współczesnych lichwiarskich elit nie decyduje już rozwój rynków światowych, handlu i produkcji przemysłowej ale tylko i wyłącznie kontrola nad generacją pieniądza przez banki i instytucje finansowe.

Odpowiednio do tego wzrosło też uzależnienie społeczeństwa od nielicznej grupy kontrolującej system finansowy. To uzależnienie osiągnęło obecnie stopień niewolniczego poddaństwa.

Magnateria finansowa utrzymuje ten stan zniewolenia społeczeństwa przy pomocy całego szeregu metod, np. przy pomocy przymusu policyjnego i skorumpowanego systemu prawnego, nie gardząc jednak i metodami psychologicznymi, z których najważniejszą jest zburzenie tradycyjnych zasad społecznych i moralnych. W skrajnych przypadkach lichwiarze posługują się terroryzmem i wojną jako narzędziami zniewalania opornych.

Celem jest uzyskanie społeczeństwa złożonego z indywiduów pozbawianych świadomości własnej przynależności do jakiejś konkretnej grupy społecznej, konkretnego narodu czy też określonej wiary, ba nie mających nawet świadomości o przynależności do konkretnej płci, co ma doprowadzić do powstania typu człowieka bez przeszłości, bez perspektyw i bez woli.

Ta monopolizacja władzy nad pieniądzem w rekach finansowej oligarchii musiała doprowadzić do konfliktu z faktem istnienia narodowych państw i nieuchronnie prowadzić do tendencji centralistycznych i tworzenia ponadnarodowych konglomeratów politycznych jako przykrywki dla dalszego niewolniczego wyzysku społeczeństw.

System ten natrafił jednak w ostatnim czasie na bariery w postaci skrajnego zadłużenia wszystkich jego komponentów. Życie na kredyt bez pokrycia stało się celem nie tylko pozbawionych skrupułów jednostek, ale wszystkich elit politycznych na całym świecie.

Postępujące zadłużenie na wszystkich szczeblach społeczeństwa, postawiło obecny system ekonomiczny przed problemami, które nie mogą być rozwiązane w ramach obowiązujących zasad. Jego dalsze istnienie wynika tylko i wyłącznie z tego,że rządzącej oligarchii udało się przekonać społeczeństwo,że dla obecnych uwarunkowań nie ma alternatywy.

Społeczeństwa trwają w swojej zniewolonej formie, bo ciągłe pranie mózgu jakiemu podlegają, zabiło w nich marzenia o wolności.

Oszukańczy system oparty na złodziejstwie może się utrzymać tylko w warunkach takich, gdzie wszystkie dziedziny społeczne ulegną degeneracji i destrukcji a powszechnym staje się kłamstwo i fałsz.

Czy jednak naprawdę nie istnieje alternatywa dla takiegożycia? Czy oszustwu i kłamstwu nie można przeciwstawić prawdy i uczciwości?

Oczywiście na to pytanie można i trzeba odpowiedzieć pozytywnie. Ten stan powszechnego zakłamania i rządów złego nie może trwać wiecznie, ponieważ jest dogłębnie sprzeczny z naszym wrodzonym genetycznie dążeniem do prawdy i wolności.

Podstawowym warunkiem do zaprowadzenia zmian jest jednak uświadomienie sobie przez większość społeczeństwa, że znajduje się ono w stanie zniewolenia i niemożności kierowania własnym losem. Dopiero taka samoświadomość ludzi pozwoli na przeprowadzenie zmian zgodnych z ich życiowymi interesami.

Obecne ruchy społeczne i polityczne nie są w stanie pokazać ludziom żadnych perspektyw zmian, ponieważ reprezentują interesy mniejszości, dążących do zapewnienia sobie uprzywilejowanej roli w społeczeństwie.

Zmiany jednak, jeśli maja być skuteczne, muszą spowodować poprawę losu wszystkich i ustanowić reguły gry które dają równe szanse każdemu.

Aczkolwiek nie w treści, to jednak w swej formie, walka społeczeństw o wolność jest przede wszystkim walką poszczególnych kultur i cywilizacji i musi odpowiadać tradycjom i potrzebom danej społeczności.

Słowianie maja swoją własną niepowtarzalną historię i swój własny system wartości. Stwarza to perspektywę opracowania metod współżycia społecznego opartych na ich od tysiącleci sprawdzonych zasadach.

Tradycje te sięgają czasów archaicznych i kształtowały się przez tysiąclecia.

Jeśli postawimy sobie pytanie, jakie były przyczyny tak znacznych przewag Słowian nad innymi kulturami i systemami społecznymi czasów antycznych, to niewątpliwą różnicą było to, że społeczeństwa słowiańskie były wolne.

Ta wolność nie oznaczała tylko wolności fizycznej, ale dotyczyła również wolności duchowej i ekonomicznej.

Ta ostatnia bazowała na prawie każdego członka społeczności do generacji własnej siły ekonomicznej, w formie produkcji środków dożycia jak i środków na wymianę handlową. Każdy Słowianin był twórcą swojej własnej siły nabywczej, produkując potrzebne w tym celu towary.

Słowianie w pełni świadomie odrzucili pieniądz i kredyt na procent, jako elementy prowadzące do utraty wolności. Oczywiście ten system ekonomiczny oznaczał,że każdy członek społeczności słowiańskiej miał prawo do posiadania warunków umożliwiających mu życie w wolności. W społeczeństwach rolniczych, do których należeli Słowianie, oznaczało to prawo do posiadania ziemi uprawnej w ilości wystarczającej dla zaspokojenia potrzeb poszczególnych rodzin.

Warunkiem granicznym była jednak dostępność terytorium dla poszczególnych plemion słowiańskich w aspekcie postępującego wzrostu ich populacji.

To ograniczenie można było obejść w rezultacie specjalizacji w procesie produkcji dóbr i rozwoju rzemiosła jaki i polepszenia technik rolniczych.

Tę ostatnią możliwość Słowianie doprowadzili do perfekcji, polepszając żyzność gleb na kontrolowanych przez nich terenach poprzez tworzenie gleb typu Terra Preta lub typu czarnoziemów, które są rezultatem świadomej działalności Słowian. Nie bez przyczyny, ich geograficzny zasięg występowania, odpowiada dokładnie zasięgowi siedzib plemion słowiańskich w czasach antycznych.

Oczywiście takie zwiększanie produktywności osiągało z czasem swoje naturalne granice i dla utrzymania funkcjonującego systemu społecznego, cześć społeczności słowiańskiej musiała opuścić dotychczasowy teren zamieszkania w poszukiwaniu nowych terenów do zasiedlenia. Słowiański system ekonomiczny wymuszał ekspansję terytorialną albo wojny ze swoimi słowiańskimi pobratyńcami. W większości, społeczności słowiańskie wybierały tę pierwszą możliwość i podejmowały wędrówki dla znalezienia nowych terenów osadniczych. Wiązało się to z podbojem innych – niesłowiańskich społeczności, ale równie często z utratą własnych starodawnych wartości kulturowych.

W ten sposób powstały najważniejsze kultury czasów antycznych od Sumerów poprzez Hetytów i Greków do Rzymian.

Drugim ważnym aspektem była forma polityczna społeczności słowiańskich i ta oparta była na zasadach, które obecnie nazwalibyśmy demokracją bezpośrednią. Każdy wolny członek społeczności słowiańskiej miał prawo do decydowania w sprawach ważnych dla jego egzystencji i wyboru swoich własnych przywódców.

Czy te aspekty antycznych społeczności słowiańskich dają się zaadoptować do współczesnych potrzeb?

Oczywiście odpowiedz musi być pozytywna, ale jak może ona wyglądać w praktyce?

Niewątpliwie nie może się ona ograniczać do próby prymitywnego naśladownictwa przeszłości ale musi być rozwinięciem sensu działań naszych przodków i ten sens polegał na tym, że każdy członek społeczności mógł generować własna siłę nabywczą i własny kapitał w zależności od własnych zdolności, wytrwałości w dążeniu do celu, oraz pracowitości.

Nie inaczej powinno to też funkcjonować współcześnie, ale ta współczesność nie jest już tak prosta jak w czasach antycznych. Żyjemy w społeczeństwach wysoce złożonych. Co jednak jest w naszych działaniach zawsze największym ograniczeniem, to zależność od dostępu do kredytu. W praktyce społeczność jest w tym dostępie reglamentowana obecnością pośrednika w postaci banków i lichwiarzy.

Ten stan jest przyczyną obecnych trudności ekonomicznych. Naturalnym stanem jest jednak taki stan, w którym każdy członek społeczności sam generuje konieczny kredyt.

Tylko w systemie ekonomicznym w którym prawo do nieoprocentowanego kredytu dla każdego będzie prawem powszechnym, możliwe jestżycie w warunkach wolności osobistej.

Nie oznacza to jednak propagowania ekonomicznej anarchii.

Dostęp do kredytu musi być reglamentowany potencjałem poszczególnego kredytobiorcy do jego spłacenia, a ten zależny jest oczywiście od jego zdolności, pracowitości i sukcesów w przeszłości.

Słowiański system ekonomiczny nie potrzebuje wprawdzie banków, ale jest zależny od istnienia instytucji nadzorującej operacje finansowe. Działalność takiej instytucji kosztuje i te koszty mogą być pokryte np: w formie podatków.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest jednak takie, w którym aktywa poszczególnych członków społeczności podlegałyby ciągłej i postępującej utracie wartości. W tym systemie ekonomicznym pomnażanie kapitału i jego akumulacja nie miałyby miejsca w formie gromadzenia pieniędzy ale w formie polepszania własnej zdolności kredytowej na drodze polepszania własnej produktywności. Innymi słowy problem zadłużenia zostałby wyeliminowany na skutek tego, że nie istniałoby oprocentowanie od zaciągniętego kredytu.

Czy taki system ma szanse na wdrożenie?

Oczywiście w warunkach dominacji lichwiarstwa, szanse są minimalne. Ale świadomość konieczności zmiany systemu ekonomicznego będzie nieustannie rosła i to również wśród samych lichwiarzy. Jeśli przebije się onarównież wśród elit Rzeczpospolitej to jest szansa na to, aby wdrożyć taki system ekonomiczny, równolegle do obecnie istniejącego i pozwolić mu na pokazanie swoich możliwości w małej, eksperymentalnej skali. Obecność równoległej gospodarki i równoległego systemu finansowego zapewni Rzeczpospolitej stabilizację w okresie kryzysu i możliwość przestawienia się na nowe zasady gospodarowania bez konieczności przejścia przez krwawy okres rewolucji społecznej.

Zmiany są nieuniknione, wprowadźmy je więc już teraz zanim będzie za późno.

KOMENTARZE

 • -----PIĘKNY TEKST
  --prawdziwy NOBEL za :

  Celem jest uzyskanie społeczeństwa złożonego z indywiduów pozbawianych świadomości własnej przynależności do jakiejś konkretnej grupy społecznej, konkretnego narodu czy też określonej wiary, ba nie mających nawet świadomości o przynależności do konkretnej płci, co ma doprowadzić do powstania typu człowieka bez przeszłości, bez perspektyw i bez woli.

  ---- dla duszy :) dla ciała Autor wyjaśnił
  https://www.youtube.com/watch?v=3LZMaM0lKto
 • @
  Panie @I.C, czy chodzi Panu o prawdziwą Rzeczpospolitą czy chodzi Panu o Polskę bo to są dwie różne struktury i sprawy które należy objaśnić.
 • @Stara Baba 21:02:51
  O jedno i drugie
 • @I.C 21:16:10
  Bravo , Amigo .
 • tacy jesteśmy
  My Słowianie jesteśmy szczerzy, gościnni, serdeczni, wyrozumiali i zgodni z naturą. My nie zabijamy dla pieniędzyi nie pożyczamy dla zysku.
  To My jesteśmy dziećmi Boga.
  Nasze dzieci mają złociste włoski i niebieskie oczka, a nasze kobiety są najpiękniejsze w naszej galaktyce i Andromedzie, a gdy tańczą to człowiekowi chce się żyć.

  pozdrawaiam:)
 • Autor
  Do narodow slowianskich, calej Europy i swiata zostal wprowadzony konflikt ktory zaistnial na bliskim wschodzie ok.2 tys. lat temu czyli chrzescijanstwo i judaizm(obecnie doklada sie Islam tez z tego regionu)
  Bez rozwiazania tego konfliktu ktory zaklada dominacje jakies religi badz rasy nad cala planeta trudno widziec jakies rozwiazania dla slowian.
 • @mac 22:27:03
  Religia jest czynnikiem wtórnym. Pierwotnym jest ekonomia i tam trzeba zacząć.
 • @I.C 22:30:36
  .
  Omijając matematykę piszesz pobożne życzenia.

  "Zmiany są nieuniknione,wprowadźmy je już teraz zanim będzie za późno."

  Teraz bez narzędzi demokracji, które są zamknięte w piwnicach muzeum nic nie wprowadzimy.

  Słowianie mieli berło sztyletowe. A dzisiejsza łaska marszałka sejmu służy tylko do płukania w podłogę:)))

  Pozdrawiam
 • równoległa gospodarka....
  jak najbardziej. W niektórych regionach już funkcjonuje. Po prostu, ludzie umówili się, że nikt nikomu nie wystawia faktury. Okazało się, że jest to bardzo skuteczny sposób nie tylko na przeżycie, ale i rozwój. Dlatego do pełnego zniewolenia pozostaje okupantowi jeszcze tylko, zlikwidowanie obrotu gotówkowego. A wtedy to każdy wydany grosz będzie już kontrolowany i na jego wydanie będzie przez nich wydawana zgoda, albo i nie....
  Brońmy więc obrotu bezgotówkowego
 • głównym celem SSowietów było zamknięcie zwyczju sejmikowania...
  aszkeNAZIolom i ich najemnych chamom udało się to DOSKONALE i system partyjny to zjawisko zamknięcia struktur administracyjnych na typowy SŁOWIAŃSKI SAMORZĄD utrwala - ergo - trzeba odtworzyć powszechną aktywność społeczną, wyłamać mury biurokracji w tym rozpędzić całe klany faszystowskich okupantów żerujących na izolacji i podświadomym strachu jednostek. a potem jakoś to pójdzie :))))
 • @sosenkowski 08:27:31
  Autor mówi trzeba, Ty mówisz trzeba, a ją mówię, że bez narzędzi demokracji i jej równowagi pustą gadaniną wprowadzacie Polaków w śliskie błoto. ( tam niemożliwe dokładne kroki:))
 • @goodness 23:03:40 "Teraz bez narzędzi demokracji"
  Najzupełniej się z Panem zgadzam. Współdecydowanie ludzi w sprawach państwa jest fundamentalna cechą słowiańskiego systemu wartości.
 • @Jan Paweł 00:41:14 "zlikwidowanie obrotu gotówkowego"
  Oczywiście to będzie następny krok dla zamknięcia nas w obozach nadzoru jakimi stała się wspólnota europejska.
  Ten krok nie polepszy sytuacji ale sprawi że społeczeństwo straci ostatnie złudzenia co do sytuacji w której się znajduje i przejdzie do czynnego bojkotowania tych struktur. Na końcu tej drogi oczekuje nas jatka w której będziemy się mordować nawzajem.
  Wierze jednak że jest jeszcze czas aby zejść z tej drogi i że jest jeszcze wystarczająco wielu ludzi którzy rozumieją jej niebezpieczeństwa.
 • @I.C 09:09:13
  Jesteś, kolejną osobą, która najzupełniej się zgadza w sprawie fundamentalnego współdecydowania ludzi w sprawach państwa. Temat szeroki.

  Zgodnie z tytułem notki jakie sprawne bezpieczne narzędzia proponuje autor naprawy Rzeczypospolitej?
 • @goodness 09:57:14
  o tym wkrótce
 • @I.C 10:07:24
  Tak sądziłem, ze zwłoką o narzędziach. Lecz front robót naprawy będzie prowadzony zasobem sprzętu, maszynowo, czy ręcznie?
 • @Repsol 21:26:59
  Pytanie do W. Putina o Słowian https://youtu.be/RQKaoO2QEqo Tak Rosjanie witają Motocyklistów z Polski https://youtu.be/62uHrAyS1tM Tak reagują Rosjanie na obecność Motocyklistów z Polski https://youtu.be/m9Ry1awiRBM Popatrzcie I Pomyślcie Chwilę. Myślenie Nie Boli! Polscy Motocykliści w zderzeniu z rosyjską Policją
  https://youtu.be/iDCRqeLKIug Przejazd przez Moskwę
  https://youtu.be/_htlomhyBvg
  Nikt Nie Zabronił.....„Boże coś Polskę” u stóp Uralu w wykonaniu Rajdu Katyńskiego https://youtu.be/LG8by5bJ2Q0 Nikt Nie Zabronił.....Rajd Katyński upamiętnił zamordowaną carską rodzinę
  https://youtu.be/gKypdGF3HY8
  Tak się bawi XV Rajd Katyński
  https://youtu.be/O4Cos2lr72k Mnie tam zawsze bylo duzo blizej do Rosjan niz do Niemcow, Anglikow, Amerykancow czy innych nacji. Mysle tu o powinowactwie dusz. O tym tajemniczym rezonansie jaki we mnie zaczyna grac gdy spotykam Rosjanina, Bulgara, Slowena, Serba, Czecha czy Slowaka. Moze to wlasnie jest ten slynny slowianski zew krwi?
  Z Rosjaninem mogę godzinami gawędzić o ważnych i mniej ważnych elementach naszej egzystencji, razem sobie rzewnie pośpiewać i nigdy ale to przenigdy się nie znudzę. Jednak od czasu od kiedy władcy Nasi przestali troszczyć się ("odpuścili") o Ziemie Zachodnie i Śląsk, a weszli w spór z Moskalami o rubieże wschodnie, następowała wrogość między Naszymi Słowiańskimi Narodami. Skutecznie podsycana ona była przez Prusy, a zwłaszcza ośrodek polityczny zainstalowany w Londynie w połowie XVI wieku. Założycielem Prus był nie kto inny, tylko Nasz Król Zygmunt I Stary, który dla swojego siostrzeńca przyzwolił na powstanie pierwszego państwa protestanckiego w Europie, co się sromotnie na Nas zemściło!!! Narody Słowiańskie, które będąc w Sojuszu, mogły bez problemu rządzić światem, z braku wzajemnej współpracy, a wzrastającej niezgody traciły przyrodzone im przymioty. To takie wybrane refleksje i na koniec fundamentalne pytanie: kto Nas obecnie dalej dzieli i osłabia?!!!
 • @Kula Lis 65 11:42:29
  Jedni Rosjanie są przyjaźnie nastawieni, inni są na nas cięci (to wina "polskich" władz przede wszystkim).
 • @Jan Paweł 00:41:14
  Skalę postkolonialnego wyzysku Polski najlepiej widać na przykładzie transgranicznego przepływu zysków i kapitału. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez posła Sylwestra Chruszcza z sejmowej komisji d/s UE - od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, tylko niemieckie firmy z tytułu realizacji kontraktów na realizację projektów infrastrukturalnych w Polsce zgarnęły ok. 20 mld euro. Polskie firmy działające na terytorium Niemiec zyskały w ten sposób zaledwie 0,2 mld euro. Stosunek 1 do 100. Czyli z kaŻdego ojro "dotacji" wracało do Niemiec 80%! Ci którzy popierają tę mafię, powinni być uznani za zdrajców narodowych i powieszeni!
 • @Kula Lis 65 11:42:29
  kto Nas obecnie dalej dzieli i osłabia?!!!

  tutaj postaralem wzjasnic
  http://spartakus.neon24.pl/post/128689,eskimoskie-twory-nalezy-odrzucic
 • @wk..ny 13:54:12
  Super przeróbka Petru gimnazja i sześciu króli
  https://www.youtube.com/watch?v=hgyv_Nc-YXg\
  udostępniajcie dalej
 • My Słowianie vs. my Narodowcy
  Jeśli już o królach mowa, to przyjrzyjmy się dwóm znanym tu o.m.c. królom przyszłych "narodowców" lub CePów (Cywilizacji Polskiej) po zapowiedzianym przez nich "usunięciu" Katolików, czyli 88% narodu polskiego. Są to Krzysztof Wojtas i Dariusz Kosiur.
  Obaj reprezentują i wciskają nam wypociny NIEMIECKICH filozofów: Hegel'a, Nietzsche, i Marxa. Skadinon wiadomo, że "filozofowie" ci byli Żydami. Oj, was für ein Polin sein wird.
  Czyżby nikt nie zauważył?
 • @I.C
  Bardzo dobry ruch przysparzający poparcia społeczeństwa Jarosława Kaczyńskiego i PiS! JEST JUŻ WYCIE tej poubeckiej skorumpowanej mafii!! Czyli jawność oświadczeń majątkowych przesądzona!!!. Sędziowie ujawnią swoje majątki! Do tej pory oświadczenia sędziów, prokuratorów oraz ministrów miały status informacji niejawnych, a ich upublicznienie zależało wyłącznie od woli zainteresowanych. To się jednak zmieni - jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma wpłynąć projekt poselski, który będzie zmierzał do ujawnienia majątków - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". - Wobec nowego projektu negatywnie odnosi się całe środowisko sędziowskie. Ich zdaniem jawność oświadczeń majątkowych może być dla nich źródłem zagrożenia. Sędziowie zwracają również uwagę, że żadna władza nie jest przychylna sędziom, ale ten pomysł wzmacnia podejrzenia, jakoby zawód ten łączył się bezpośrednio z korupcją. Tym bardziej że w projekcie PiS znalazły się przepisy o stworzeniu pionu, który miałby zajmować się ściganiem przestępczości wśród sędziów i prokuratorów - czytamy w dzisiejszym "Dzienniku". Ps....No w końcu jakaś konkretna decyzja odnośnie uporządkowania kwestii korupcji w sądownictwie. Teraz będzie można łatwiej przyłapać takiego nieuczciwego sędziego za branie łapówek. Wyroki za łapownictwo w wymiarze sprawiedliwości powinny być bardzo surowe włącznie z przepadkiem mienia w całości. Dopiero teraz podniesie się lament o ograniczeniu swobód obywatelskich. To środowisko wymaga gruntownej przemiany i jest to opinia wyrażana przez ludzi z tej branży którzy nie godzą się na patologie występujące w tej grupie. Wielkie brawa dla Rządu. Wtedy będzie zastosowana reguła , że wszyscy są równi wobec prawa. A nie jak dotychczas, że są równi i równiejsi. To jest MUS i powinien być od dawna: nie ma żadnego przymusu bycia urzędnikiem państwowym. komu się nie podoba - WYPAD! jeśli naród płaci komuś wysokie pensje, to chce wiedzieć KOMU. takie to trudne do zrozumienia, panowie urzędnicy państwowi? PiS POWINIEN TYLKO REAKTYWOWAĆ PONIŻSZĄ USTAWĘ, MA GOTOWCA! I PO WASZEJ SPRZEDAJNEJ, SKORUMPOWANEJ POUBECKIEJ MAFII! Sędziowie, prokuratorzy, wszelkiej maści urzędnicy i służby! Pomyśleć, że kiedyś w imię prawa urzędnik mógł ponieść karę śmierci. :
  Ustawa z dnia 18 marca 1921 roku o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników.

  Art. 1. Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniem i z pogwałceniem obowiązków urzędowych i służbowych:

  1.kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału w tychże (art. 51 k. k. ros. Z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47 – 49 niem. k. k. z r. 1871), jeśli mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego;

  2.oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. Z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47 – 49 niem. k. k. z r. 1871), jeśli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządził innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcania lub ukrywania prawdziwych - będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

  Art. 2. Urzędnik, winny:

  1.przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej;


  2.innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zysku i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych w b. dzielnicach rosyjskiej i pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku

  - będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.


  Art. 3. Urzędnik winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw urzędowych lub służbowych bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych be zamiaru skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej, ulegnie karze ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15.


  Art. 4. Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych a art. 1 i w ust. 2 art. 2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkim więzieniem (domem karnym) od 4 do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo – będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.


  Art. 5. Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich,chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika za pomocą podarunku, bądź innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy tychże do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, lub dopuszcza się udziału w przestępstwie, przewidzianem w ust. 1 art. 2 niniejszej ustawy – będzie karany ciężkim więzieniem (domem karnym) od 4 do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo – będzie krany śmiercią przez rozstrzelanie.

  Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich,chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika do przestępstwa, przewidzianego w art. 3 niniejszej ustawy, lub w tem ostatniem przestępstwie dopuszcza się udziału, będzie karany więzieniem (w b. dzielnicy austriackiej – ścisłym aresztem) od 1 miesiąca do 1 roku.

  Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie.


  Art. 6. Przepisy ustaw karnych dzielnicowych o prawie nadzwyczajnego łagodzenia lub zamiany kary nie stosują się do przestępstw, przewidzianych w niniejszej ustawie; wszakże w wypadkach mniejszej wagi lub w razie uznania okoliczności łagodzących sad wymierzy za przestępstwa, przewidziane w art. 1 – 5 ustawy niniejszej, w miejsce kary śmierci, karę ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15, karę zaś ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15 wyznaczy w rozmiarze od 1 roku do 4

  lat.


  Art. 7. Przestępstwa, wymienione w art. 1 – 4 i cz. 1 art. 5 niniejszej ustawy, uważane będą za zbrodnie; przestępstwo, przewidziane w cz. 2 art. 5 za występek.

  Usiłowanie będzie karane na równi z dokonaniem.

  Karom za udział, przewidzianym w art. 4 i 5 niniejszej ustawy, ulegają również osoby, nie będące urzędnikami.


  Art. 8. W wypadku przestępstw, przewidzianych w art. 2, 3 i 5 niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub wartość tegoż uznać za przepadłe na rzecz Skarbu Państwa.

  Art. 9. Urzędnikiem w rozumieniu ustawy jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa (art. 636 cz. 4 k. k. ros. Z r. 1903, § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k. k. z r. 1871).


  Art. 10. Ustawa niniejsza nie stosuje się do osób, które w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyły lat 21; nie dotyczy to przestępstwa, przewidzianego w cz. 2 art. 5 ustawy niniejszej.


  Art. 11. Przepisy ustawy niniejszej nie stosują się do udziału, przewidzianego w § 49a niem. k. k. z r. 1871, tudzież do wypadków, przewidzianych z art. 151 cz. 3 k. k. ros. Z r. 1903 i w § 9 austr. u. k. z r. 1852).


  Art. 12. Przepisy szczególne ustaw karnych, stanowiące o karach łagodniejszych lub o bezkarności kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), nie będą stosowane do urzędników, odpowiadających według ustawy niniejszej. Jeśli jednak winny kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) dobrowolnie zwrócił mienie kradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone), albo w inny sposób wynagrodził szkodę, zanim jego wina ujawniona została przed władzą do ścigania przestępstw powołaną, - wolny

  będzie od kary.  Art. 13. Sprawy o przestępstwa, przewidziane w ustawie niniejszej, o ile nie stosuje się postępowania uproszczonego, rozpoznawane będą co do winy i kary we wszystkich instancjach przez sad karny w składzie 3 sędziów państwowych.

  W b. dzielnicy rosyjskiej wyroki sadu pierwszej instancji we wszystkich sprawach, do których stosuje się niniejsza ustawa, są ostateczne i mogą być zaskarżone jedynie przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o zaskarżeniu wyroków w drodze kasacji.

  Jeżeli przestępstwo jest zbrodnią, należy wyznaczyć oskarżonemu obrońcę z urzędu, o ile nie ma on obrońcy z wyboru.

  W b. dzielnicy austriackiej stosuje się odpowiednio przepis § 341 proc. kar.


  Art. 14. Winni przestępstw, popełnionych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, ulegną karze w myśl ustaw dotychczasowych, o ile przepisy ustawy niniejszej nie przewidują łagodniejszej kary.

  Art. 15. Do osób wojskowych należy stosować ustawę z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. Nr 64, poz. 386) ze zmianami, zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 roku (Dz. Ust. z 1921 r. Nr 2, poz. 4).

  Przepisy ustawy niniejszej stosują się odpowiednio i w wypadkach, gdy przestępstw, przewidzianych w art. 4 i 5 dopuszczono się odnośnie do osób, podlegających sadownictwu wojskowemu.


  Art. 16. Rada Ministrów władna będzie uchylić moc obowiązującą ustawy niniejszej uchwałą, zatwierdzoną przez Naczelnika Państwa i ogłoszoną w Dzienniku Ustaw. Z chwilą wejścia w życie tej uchwały postanowienia ustaw karnych, uchylone, zmienione, lub ograniczone w swem działaniu skutkiem przepisów ustawy niniejszej, odzyskują moc prawną.


  Art. 17. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia; równocześnie traci moc ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa, popełnione z chęci zysku (Dz. Ust. Nr 11, poz. 60) tudzież rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. Nr 73, poz. 501) w przedmiocie poddania przestępstw, popełnionych przez urzędników z chęci zysku, orzecznictwu sądów doraźnych, oraz oparte na nim rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

  16 lutego 1921 r. (Dz. Ust. Nr 18, poz. 101).


  Art. 18. Wykonanie tej ustawy należy do Ministra Sprawiedliwości, a w b. dzielnicy pruskiej – do Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.


  Marszałek: Trąmpczyński

  Prezydent Ministrów: Witos

  Minister Sprawiedliwości: w. z. Dr. J. Morawski

  Minister b. Dzielnicy Pruskiej: W. Kucharski.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031